UnderGradudate Students Advising Hours

תמיכה ויעוץ בחוות המחשבים

 שנה אקדמית תשע”ח – סמסטר חורף 2017-2018

פעילות תמיכה ויעוץ לסטודנטים עבור מחשבי Windows ו- Linux תינתן בחוות המחשבים בחדר 017 החל מ- 31/10/17 בימים ובשעות הבאות:

ראשון : 15:00-19:30, 09:30-12:30

 שני : 15:00-20:00, 09:30-13:30

שלישי: 12:30-19:30, 09:30-10:30

רביעי: 14:30-19:00, 09:00-14:00

חמישי: 13:00-17:00, 10:30-12:30

במקרה של שינוי ארעי בשעות הייעוץ, תפורסם על כך מודעה על הדלת של חדר 017.

ניתן לשלוח בקשות ל- advisor@cs.technion.ac.il

                                     מחלקת מחשוב,  הפקולטה למדעי המחשב