UnderGradudate Students Advising Hours

תמיכה ויעוץ בחוות המחשבים

 שנה אקדמית תשע”ח – סמסטר אביב 2017-2018

פעילות תמיכה ויעוץ לסטודנטים עבור מחשבי Windows ו- Linux תינתן בחוות המחשבים בחדר 017 החל מ- 20/03/18 בימים ובשעות הבאות:

ראשון : 13:00-15:00, 08:30-10:30

 שני : 16:30-18:30, 08:30-10:30

שלישי: 17:30-19:30, 08:30-10:30

רביעי: 18:30-20:30, 08:30-10:30

חמישי: 10:00-14:00

במקרה של שינוי ארעי בשעות הייעוץ, תפורסם על כך מודעה על הדלת של חדר 017.

ניתן לשלוח בקשות ל- advisor@cs.technion.ac.il

                                     מחלקת מחשוב,  הפקולטה למדעי המחשב