UnderGradudate Students Advising Hours

תמיכה ויעוץ בחוות המחשבים

 שנה אקדמית תשע”ז – סמסטר אביב 2016-2017

פעילות תמיכה ויעוץ לסטודנטים עבור מחשבי Windows ו- Linux תינתן בחוות המחשבים בחדר 017 החל מ- 30/3/17 בימים ובשעות הבאות:

ראשון : 17:00-20:00, 09:00-14:00

 שני : 17:00-20:00, 09:00-14:00

שלישי: 16:00-20:00, 09:00-13:00

רביעי: 18:00-20:00, 09:00-15:00

חמישי: 12:00-20:00

במקרה של שינוי ארעי בשעות הייעוץ, תפורסם על כך מודעה על הדלת של חדר 017.

ניתן לשלוח בקשות ל- advisor@cs.technion.ac.il

                                     מחלקת מחשוב,  הפקולטה למדעי המחשב